KP ‘Latvijas Gāzei’ uzliek 1,57 miljonu latu sodu par ļaunprātīgu monopolstāvokļa izmantošanu

Treideri.lv | 14. oktobris 2013 14:24
KP ‘Latvijas Gāzei’ uzliek 1,57 miljonu latu sodu par ļaunprātīgu monopolstāvokļa izmantošanu

Konkurences padome (KP) nolēmusi AS “Latvijas gāze” (LG) piemērot 1, 57 miljonu latu sodu par ļaunprātīgu monopolstāvokļa izmantošanu. LG lēmumu sola pārsūdzēt tiesā.

KP lietu ierosināja pēc SIA “Otto”, kam pieder trīs dzīvojamās mājas Rīgā, un SIA “Euro metal”, kas iegādājies nekustamo īpašumu Jūrmalā, iesniegumiem.

“Otto” norādīja, ka vēlējusies noslēgt līgumus par dabasgāzes piegādi namiem Lienes, Matīsa un Daugavpils ielās, taču LG to darīt atteikusies, norādot, ka šajos minētajos objektos parāds par piegādāto dabasgāzi sasniedzis 5180 latus un “Otto” par šo parādu rašanos esot līdzatbildīga. Jaunu dabasgāzes piegādes līgumu varot noslēgt tikai pēc pilnīga iepriekšējā parāda nomaksas. “Otto” tam nepiekrita, uzsverot, ka šāda LG rīcība radot zaudējumus un papildus izdevumus, kā arī kopumā kropļojot konkurenci īres tirgū, iekšējo tirgu starp komersantiem un aizskar patērētāja tiesības.

LG apzināti novilcinot un neizmantojot savas tiesības vērsties tiesā pret parādniekiem par parāda piedziņu vai noslēgt gāzes padevi dzīvoklī, kā arī tikai pēc namīpašnieka pieprasījuma paziņojot par dabasgāzes padeves pārtraukšanu konkrētam adresātam, turklāt LG arī izmantojot savu monopolstāvokli un novilcinot laiku līdz gāzes padeves līguma pārslēgšanai ar jaunajiem īrniekiem, lai no viņiem pieprasītu samaksāt iepriekšējā īrnieka parādu, izmantojot cesijas līgumus. “Otto” lūdza KP atzīt šo LG rīcību par prettiesisku un to novērst.

Savukārt “Euro metal” iesniegumā KP norādīja, ka LG arī ar to atteikusies noslēgt līgumu par dabasgāzes piegādi, jo iepriekšējam īpašniekam bija izveidojies vairāk nekā 900 latu parāds. LG vēstulē pieprasījusi “Euro metal” samaksāt dzīvokļa īpašuma iepriekšējā īpašnieka parādu, kā arī piedāvājusi parādu cedēt, noslēdzot cesijas līgumu. LG norādīja, ka neatjaunos dabasgāzes padevi, kamēr netiks veikta pilnīga parādsaistību izpilde. Arī “Euro metal” lūdza KP izvērtēt LG rīcību un sodīt to par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

KP lēmumā atzinusi, ka LG Latvijā atrodas dominējošā stāvoklī, turklāt uzņēmums atteicies slēgt līgumus ar jaunajiem īpašniekiem veco īpašnieku vai īrnieku parādu dēļ. Tāpat KP atzinusi, ka LG pārtraukusi gāzes piegādi abu sūdzību autoriem piederošajos nekustamajos īpašumos uzreiz pēc tam, kad tie lūguši noslēgt līgumus par gāzes piegādi. Tāpat KP atzinusi, ka LG nav pietiekami rūpīgi piedzinusi parādus, kā arī piedāvājusi jaunajiem īpašniekiem uzņemties jau likvidētu sabiedrību parādus.

Tāpat KP, izvērtējot LG piedziņas faktiskos apstākļus, nesaskata apsvērumus, kas varētu objektīvi attaisnot parādu atgūšanas prakses piemērošanu, attiecinot iepriekšējo lietotāju parādus jaunajiem lietotājiem, jo LG var turpināt veikt parādu ārpustiesas piedziņas darbības, paralēli noslēdzot līgumu par dabasgāzes piegādi ar jauno gazificētā objekta valdītāju vai īpašnieku un nodrošinot dabasgāzes padevi.

LG kārtība darbam ar saviem parādniekiem nevar ietekmēt vai noteikt jaunu lietotāju atbildību par iepriekšējo lietotāju parādiem, lēmumā atzinusi KP.

LG gan norādījusi, ka atteikums noslēgt jaunu dabasgāzes piegādes līgumu esoša parāda dēļ esot pieļaujams atbilstoši Regulatoru likuma 24.panta pirmajai daļai, jo, ja gazificētajā objektā ir parāds, tad pienākums noslēgt dabasgāzes piegādes līgumu ar jaunu lietotāju pārkāptu LG finansiālās iespējas.

KP ieskatā, jauna lietotāja pieprasījums nav nepamatots gadījumos, ja iepriekšējam lietotājam ir parāds par piegādāto dabasgāzi. Nepamatots pieprasījums varētu būt, piemēram, ja dabasgāzes piegādi prasa lietotājs, kuram jau ir parāds pret LG, tai skaitā, par patērēto dabasgāzi citos īpašumos. Tomēr, ja jaunajam lietotājām nav parādu saistību pret LG, tad pieteikumu nevar uzskatīt par nepamatotu un atteikumu nevar pamatot ar finansiālo iespēju nepieļaujamību.

Tāpat KP atzinusi, ka LG nav tiesīga atteikt noslēgt dabasgāzes piegādes līgumu un piegādāt dabasgāzi gazificētā objektā jaunajam lietotājam, kuram nav parādu par dabasgāzi, neatkarīgi no iepriekšējo lietotāju parādiem. Parādu piedziņa ir vēršama Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā pret lietotāju, kurš izveidojis parādu.

Lietas izpētes laikā KP saņēmusi patērētāju un uzņēmumu iesniegumus par vairāk nekā 500 gadījumiem, kad AS LG atteikusi slēgt līgumu par dabasgāzes piegādi ar jauniem lietotājiem, pirms tie nav nokārtojuši citu lietotāja parādsaistības.

Tomēr KP secinājusi, ka pastāv izņēmuma gadījumi, kuros LG ir tiesības neslēgt līgumu ar jaunu lietotāju, pirms nav nomaksāts parāds, ko radījusi cita persona, piemēram, ja līgumu vēlas noslēgt jaunais pārvaldnieks, īrnieks vai nomnieks un esošajam īpašniekam ir parāds par dabasgāzes apgādi – šiem potenciālajiem lietotājiem ir viegli izvēlēties citas telpas, īpašnieks tiek motivēts nomaksāt parādu, jo citādi viņam ir grūti izīrēt telpas. Šis pats nosacījums ir spēkā, ja parādu radījis esošā īpašnieka iepriekšējais īrnieks.

Tāpat LG tā drīkst rīkoties, ka līgums nav noslēgts ar telpu īpašnieku vai pārvaldnieku, jo īrnieks ir radījis parādu. Šādu kārtību paredz Dabasgāzes piegādes noteikumi, kur pateikts, ka īpašnieks ir atbildīgs par to, lai īrnieks līgumā noteiktajā termiņā veic maksājumus par patērēto dabasgāzi, kā arī, lai nepieļautu, ka parādnieki ļaunprātīgi maina telpu īpašniekus, lai izvairītos no parādu nomaksas.

KP atzīmējusi, ka neiebilst pret LG praksi neslēgt līgumus par dabasgāzes piegādi ar tiem jaunajiem telpu īpašniekiem, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar jauno īpašnieku (piemēram, ir deklarēti vienā dzīvesvietā). Tāpat LG var neslēgt līgumu ar uzņēmumu, kas sāk nomāt telpas, ja šis uzņēmums ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku ar parādu radījušo nomnieku (piemēram, šiem uzņēmumiem ir viens īpašnieks).

Ņemot vērā lielo dabasgāzes lietotāju skaitu, var pastāvēt arī citi izņēmuma gadījumi, tomēr arī turpmāk katrs atsevišķais gadījums jāvērtē pašai LG, kam, esot dominējošā stāvoklī, ir pienākums savu tirgus varu neizmantot ļaunprātīgi.

KP uzsver, ka tās lēmums nevar kalpot par iemeslu, lai LG celtu tarifus. Šādu LG rīcību neparedz spēkā esošā tarifu aprēķināšanas metodika, turklāt KP lietā aplūkotie gadījumi, kad parāds atgūts no jaunajiem īpašniekiem, skar nelielu daļu jeb aptuveni 5% no LG parādu apjoma.

KP norāda, ka lēmuma mērķis nav un tas nav arī KP pienākums sniegt izsmeļošu risinājumu visām iespējamām situācijām jauna dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanai ar jaunu lietotāju, ja gazificētajā objektā pastāv iepriekšējā lietotāja parāds.

Kā lietā tika konstatēts, LG nodrošina iepriekšējo lietotāju parādu samaksu, atsakot jaunajiem lietotājiem jauna dabasgāzes līguma noslēgšanu. Šāda prakse pārkāpj Regulatoru likumu, Dabasgāzes piegādes noteikumus un Civillikuma regulējumu. Līdz ar to nav pieļaujams, ka jauno lietotāju pieprasījums noslēgt dabasgāzes piegādes līgumu kalpotu kā nodrošinājums iepriekšējo lietotāju parādu atgūšanai. Iepriekšējo lietotāju parādu piedziņa LG ir jāīsteno patstāvīgi, bez jauno lietotāju iesaistīšanas vai tiesību ierobežošanas.

Šādos apstākļos KP secina, ka parādu atgūšanas prakse pārkāpj konkurences ierobežošanas apjomu, kāds nepieciešams dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanai un dabasgāzes mazumtirdzniecības nodrošināšanai.

Pārkāpumu – dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu – īstenoja parādu atgūšanas praksi vismaz kopš 2009.gada 30.oktobra līdz šī lēmuma pieņemšanas dienai – 1.oktobrim, secinājusi KP.

KP ieskatā LG apņemšanās rakstveidā pildīt noteiktus tiesiskos pienākumus, lai gan vispārīgi nākotnē attiecībā uz daļu no jaunajiem lietotājiem novērstu konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu, nenovērstu LG vairāku gadu garumā īstenotās prakses sekas tirgos, kuros jau radīta būtiska negatīva ietekme uz konkurences apstākļiem.

Līdz ar to KP nolēma piemērot LG naudas sodu, kura apjomu KP gan no aprēķinātajiem 4,7 miljoniem latu, kas atbilstu 1,1% no LG neto apgrozījuma 2012.gadā, padome samazināja līdz 1,57 miljoniem latu, atzīstot, ka likumā noteikto mērķi – atturēt pārkāpēju un citus tirgus dalībniekus no likuma pārkāpšanas, iespējams panākt ar mazāku naudas sodu.

KP arī norāda, ka dabasgāzes lietotāji – gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi -, kas cietuši no LG ļaunprātīgās rīcības, var vērsties pie kompānijas, lūdzot atmaksāt nepamatoti veikto svešo parādu apmaksu. Ja LG atsaka atlīdzināt zaudējumus, cietušie lietotāji var vērsties ar prasību tiesā.

KP atzina, ka LG šādi pārkāpusi likumā noteikto dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu. KP uzlikusi par pienākumu LG tai piemēroto naudas sodu 45 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā un 10 dienu laikā pēc naudas soda samaksas paziņot par to KP.

KP lēmumu gan vēl iespējams pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.

Savukārt LG pārstāvis Vinsents Makaris portālam „Delfi” uzsvēra, ka šādi lēmumi ne vienmēr ir vērsti uz patērētāju interesēm. Tie nedaudzie negodprātīgie cilvēki, kas pārdod dzīvokļus ar parādiem, būs ieguvēji, jo varēs uzaudzēt parādu un pārdot dzīvokļus ar parādsaistībām, nerēķinoties ar pakalpojumu sniedzēju.

„Šie cilvēki izmanto likuma nepilnības. Ne velti šobrīd tiek virzīti grozījumi „Dzīvokļa īpašuma likumā”, kas paredz komunālo pakalpojumu parāda apmaksas nosacījumus īpašnieka maiņas gadījumā, nosakot, ka īpašuma pircējs apmaksās parādus, vienlaicīgi par attiecīgo summu samazinot īpašuma pirkuma summu. Mēs šo problēmu apzinājāmies jau iepriekš un tādēļ īpašuma pircējs varēja vērsties Latvijas Gāzē un uzzināt, vai īpašumā ir parādi,” norādīja Makaris.

„Savukārt tie daudzie cilvēki, kas neplāno pārdot īpašumu un kuriem ir grūtības norēķināties par pakalpojumiem, būs cietēji. Tūliņ būs ziema, bet KP lēmums nozīmē, ka mums ir jāsāk atslēgt gāzes padevi klientiem ar parādu, jo KP ir norādījusi, ka mēs nedrīkstam pieļaut parādu veidošanos. Mūsu normālā prakse ar godprātīgiem klientiem ir vienošanās par parādu atmaksu, paralēli nodrošinot dabasgāzes piegādi, jo mēs apzināmies enerģijas nozīmi cilvēku ikdienā, sevišķi apkures sezonā, bet turpmāk tas vairs nebūs iespējams,” turpināja uzņēmuma pārstāvis.

„Mēs esam pret KP lēmumu, jo tas nav mūsu klientu interesēs. Mēs nepiekrītam lēmumam arī no tiesiskā aspekta, jo mūsu iepriekšējo praksi uzskatām par atbilstošu likuma prasībām. Atbilstību likuma prasībām ir novērtējusi arī Konkurences Padome, 2011. gada maijā sniedzot viedokli, ka LG darbībās nav konstatējams Konkurences likuma pārkāpums. Mēneša laikā mēs lēmumu pārsūdzēsim,” uzsver uzņēmuma pārstāvis.

Viņš arī norāda, ka vienlaicīgi KP ir norādījusi, ka gadījumos, kad tiek dibināti jauni uzņēmumi vai arī tiek pārslēgti līgumi starp radniecīgām personām ar mērķi ļaunprātīgi izvairīties no parāda, LG ir tiesības pieprasīt parāda apmaksu no jaunajiem līgumslēdzējiem. Tāpat arī gadījumos, kad īrnieks ir izveidojis parādu, atbilstoši Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumiem, par tā apmaksu ir līdzatbildīgs īpašnieks, un LG ir tiesības pieprasīt parāda apmaksu no īpašnieka, kā arī neatjaunot dabasgāzes padevi jaunajam īrniekam.

Avots: Delfi.lv

, ,

Patika raksts!?
Padalies!

Saistītie raksti

Reklāma

Cenas un standarti
Tālrunis +37126443969
E-pasts: administracija@treideri.lv

Treideri.lv